Oznámení o zamýšleném převodu – SPÚ
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb., v k. ú. Křenice Zároveň Vás žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Vašeho úřadu, a to v termínu od 13.04.2022 – 13.07.2022. Po ukončení tohoto termínu Vás žádáme o vrácení seznamu pozemků včetně stvrzení data vyvěšení a sejmutí, s podpisem oprávněného zástupce obce (města), opatřené razítkem, a to buď konvertované dokumenty včetně ověřovací doložky datovou schránkou, nebo v listinné podobě zpět na adresu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň. Tímto oznámením jsou vyhlášeny pozemky, ke kterým nebyl dohledán nabývací titul k přechodu na stát. Případný vlastník pozemku má právo během lhůty 13.04.2022 – 13.07.2022 vznést námitku k zamýšlenému převodu a doložit listinnými doklady své vlastnictví.