COOKIES - ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kdo je správcem osobních údajů?

1.1 Správcem osobních údajů a provozovatelem webových stránek www.krenice.cz (dále „Web“) je Obec Křenice, IČO: 00255718, se sídlem Křenice 48, 340 12 Švihov, (dále „Provozovatel“).

1.2 Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým Provozovatel nakládá s Vašimi osobními údaji. Provozovatel zpracovává všechny osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle GDPR, a na to navazujícími právními předpisy.

1.3 Vezměte na vědomí, že registrovat se na webové stránky či vyplňovat formuláře se svými osobními údaji smějí pouze osoby starší 15 let.

1.4 Je nezbytné, aby osobní údaje, které jste Provozovateli poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dní ode dne, kdy změna nastala.

1.5 V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na e-mail: nam.daniel@pm.me

  1. Subjekty údajů – čí osobní údaje a v jakém rozsahu Provozovatel zpracovává?

2.1 Provozovatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, které Provozovatel získal v souvislosti s poskytováním svých služeb, a to zejména v rozsahu:

2.1.1 Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa)

2.1.2 Popisné údaje (bankovní spojení, fotografie, videa, aj.)

2.1.3 Osobní údaje dětí (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, informace o zdravotní pojišťovně, fotografie, videa, případně ostatní údaje vyžadované v rámci přihlášky do příslušného programu)

2.2 Provozovatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků Webu, a to v rozsahu formulářů dostupných na Webu (zejména kontaktní údaje návštěvníka – jméno, příjmení, e-mail či telefonní číslo) a e-mailovou adresu osob, které požádaly o zasílání aktualit a soubory cookies (k těm dále více v čl. 4 této Informace).

2.3 Provozovatel může zpracovávat osobní údaje externích dodavatelů, výkonných umělců, autorů a inscenátorů, a to v rozsahu nezbytných fakturačních údajů, identifikačních a kontaktních údajů, údajů o třetích osobách (zejména jméno, příjmení, místo podnikání/sídlo, IČO, DIČ, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu, pozice, kontakt na osobu oprávněnou jednat za dodavatele/zaměstnance dodavatele, výkonného umělce, autora a inscenátora).

  1. Proč tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává a co jej k tomu opravňuje?

3.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje uvedené v článku 2.1 zejména z těchto důvodů (účelů):

3.1.1 Uzavření a plnění smlouvy – tj. nákup či rezervace vstupenek, objednávka předplatného, oznámení o zrušení představení či jiných služeb či uzavření jiné smlouvy o poskytnutí služeb, a to v souladu s článkem 6/1 b) GDPR – plnění smlouvy. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být Smlouva uzavřena a/nebo podle ní nemůže být plněno.

3.1.2 Evidenční a organizační účely, a to na základě článku 6/1 f) GDPR – oprávněný zájem. Provozovatel zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu (vedení databáze subjektů údajů a jejich kontaktních údajů, evidence pohledávek, evidence souhlasů, marketingové účely apod.). Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

3.1.3 Fakturace a vedení účetnictví dle příslušných účetních a daňových zákonů, a to v souladu s článkem 6/1 c) GDPR – plnění zákonné povinnosti. Zpracování probíhá na základě zákonem stanovené povinnosti. Zpracování nelze odmítnout.

3.1.4 Přímý marketing, a to na základě článku 6/1 f) GDPR v případě diváků/klientů, kteří Provozovateli v souvislosti s nákupem služeb uvedli podrobnosti svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu. Zákazník je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit na e-mailu nam.daniel@pm.me a později pak kdykoliv prostřednictvím každého jednotlivého sdělení.

 

3.1.5 Propagační účely (fotografie/videa diváků/klientů/dětí), a to souladu s článkem 6/1 a GDPR – souhlas subjektu údajů (zákonného zástupce v případě dětí). Subjekt údajů nemá zákonnou povinnost údaje poskytnout.

3.2 Provozovatel zpracovává osobní údaje uvedené v článku 2.2 za účelem vyřízení poptávky návštěvníka Webu po službách, a to v souladu s článkem 6/1 b) GDPR – plnění smlouvy. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být případný dotaz/poptávka vyřízen/a.

3.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje uvedené v článku 2.3 za účelem (i) objednávky služeb u externích dodavatelů, výkonných umělců, autorů a inscenátorů (dle článku 6/1 b) GDPR – plnění smlouvy), (ii) fakturace (dle článku 6/1 c) GDPR – plnění zákonné povinnosti), (iii) evidenčních účelů pro vnitřní potřebu (dle článku 6/1 f) GDPR – v oprávněném zájmu Provozovatele). Nejedná-li se o plnění zákonné povinnosti, není subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout.

3.4 Fotografie a videa: Provozovatel může zpracovávat fotografie a videa, a to na základě čl. 6/1 a) GDPR – tj. souhlasu subjektu údajů. O zpracování na základě souhlasu je subjekt údajů informován přímo při jeho udělení, kdy je sdělen rozsah zpracovávaných osobních údajů (tj. jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem). V ostatním se přiměřeně uplatní informace uvedené v tomto dokumentu. Subjekt údajů bere na vědomí, že zpracování na základě souhlasu je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat na e-mailu nam.daniel@pm.me.

  1. Zásady zpracování cookies

 

4.1 Cookies jsou malé textové soubory, které vytváří Web a ukládá je do zařízení používaného subjektem údajů. Zařízení je pak identifikováno, když se subjekt údajů na Web vrátí. Obvykle se do cookies nahrávají uživatelské předvolby (například jazyk zvolený na stránce) nebo nějaký stav věci (např. volba preferencí apod.)

4.2 Provozovatel používá cookies, aby vytvořil uživatelsky přívětivý Web, lépe poznal jeho subjekty údajů a věděl, co se jim líbí. K tomu jsou často zapotřebí tzv. cookies třetích stran.

Provozovatel tak může subjektu údajů nabídnout přesně to, co potřebuje a nebude jej oslovovat nezajímavými nabídkami. Některé cookies mohou sbírat osobní údaje. Provozovatel používá cookies:

4.2.1 Za účelem fungování Webu (technické cookies). Takové technické cookies jsou nezbytné, aby Web fungoval tak, jak má. Ukládání technických cookies je v oprávněném zájmu Provozovatele, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu subjektu údajů.

4.2.2 Pro účel měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování subjektů údajů na Webu; cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymizované podobě (zde se nejedná o zpracování osobních údajů), nebo v pseudonymizované podobě, při které dochází ke zpracování osobních údajů a která umožňuje identifikaci subjektu údajů jen při vynaložení značného a odborného úsilí. Ukládání těchto cookies je v oprávněném zájmu Provozovatele, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu subjektu údajů.

4.3 Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti používání cookies (omezit cookies) nastavením prohlížeče. Omezení cookies může vést ke snížení kvality fungování Webu. Souhlas se zpracováním cookies může subjekt údajů kdykoliv odvolat nebo znovu udělit nastavením příslušného prohlížeče.

4.4 Provozovatel používá následující cookies:

Google Analytics

4.5 Cookies jsou viditelné pro následující příjemce:

4.5.1 Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

  1. Google Analytics

6.1 Web používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy)stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6.2 Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

  1. Jak Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektů a komu je může poskytnout?

7.1 Zpracování osobních údajů subjektů údajů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména souvislosti s vyřízením registrace či provedením platby přes platební portál. Osobní údaje jsou zpracovávány:

7.1.1 Provozovatelem, popř. jeho zaměstnanci.

7.1.2 Externími zpracovateli, se kterými Provozovatel spolupracuje, a s nimiž má uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, bude subjekt údajů o zpracovatelích informován na základě žádosti.

7.2 Osobní údaje subjektů údajů mohou být dále poskytnuty:

7.2.1 Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.).

7.3 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, nejsou osobní údaje předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU).

  1. Jak dlouho bude Provozovatel uchovávat osobní údaje?

8.1 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, bude Provozovatel osobní údaje subjektů údajů uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu či oprávněného zájmu Provozovatele, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv Provozovatele. Konkrétní informace budou subjektu sděleny na jeho žádost.

  1. Jaká jsou práva subjektů údajů?

9.1 Subjekt údajů má právo na:

9.1.1 Zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.

9.1.2 Odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů.

9.1.3 Výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.

9.1.4 Omezení zpracování osobních údajů; současně má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.

9.1.5 Poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny.

9.1.6 Získání osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, aby mohl data dále využívat on nebo jiných správce osobních údajů.

9.1.7 Oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Provozovateli povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.

9.2 V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Provozovatel při zpracování osobních údajů porušili právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) nebo se domáhat soudní ochrany. Kontakt na další informace: Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás: nam.daniel@pm.me.

Tyto informace jsou platné ke dni 28. 12. 2021 a nahrazují předchozí verze.